RUS| UKR

Оцінка технічного стану, паспортизація будівель і споруд

Власник будинку або спорудження зобов'язано забезпечити технічне обстеження об'єкта шляхом залучення на договірних засадах для виконання цієї роботи спеціалізованої організації. Для організації експертизи будинків власник видає наказ (розпорядження) по підприємству з визначенням об'єктів, що підлягають обстеженню; видів і строків обстежень; осіб, відповідальних за укладання договору й організаційно-технічне забезпечення робіт; джерела фінансування . Методи й обсяги окремих видів робіт і досліджень деталізуються в технічному завданні, прикладеному до договору. У договорі оговорюються також зобов'язання сторін по виконанню підготовчих і допоміжних робіт. Результати обстежень і оцінки технічного стану будинку або спорудження представляються у вигляді технічного звіту спеціалізованої організації, який надається власникові будинку або спорудження й використовується їм для заповнення Паспорта технічного стану будинку й спорудження й прийняття неодмінних заходів для його безпечної експлуатації. 
Власник будинку або спорудження при організації й проведенні будівельних обстежень відповідає за:
 • дотримання строків і видів інженерних обстежень;
 • своєчасний висновок договорів і повний фінансування робіт з обстеження будинків і споруджень;
 • повноту й вірогідність представленої технічної документації;
 • своєчасне і якісне виконання рекомендацій, виданих при обстеженні будинку й спорудження спеціалізованою організацією.
Спеціалізована організація, що виконує обстеження будинків і споруджень, відповідає за:
 • якість і вірогідність матеріалів обстежень і оцінки технічного стану будинків і споруджень, які обстежаться, обґрунтованість виводів і рекомендацій.
При організації й виконанні експертних обстежень слід користуватися технічною документацією будинку або спорудження, що обстежиться. Власник будинку або спорудження зобов'язаний протягом усього строку експлуатації об'єкта зберігати й надавати спеціалізованій організації технічну документацію, а також:
 • типові проекти й розв'язку, які використовувалися;
 • акти робітників і державних (технічних) комісій;
 • проекти ремонтів, посилень і реконструкцій, які виконувалися за цей період;
 • звіти про обстеження й випробування конструкцій, систем будинків і споруджень;
 • паспорт технічного стану будинку й спорудження.
При відсутності тих або інших креслень або документації допускається їхнє відновлення власником будинку або спорудження шляхом копіювання, обмірювань і іншими обґрунтованими способами.
Крім технічної документації на будинок, яка повинна постійно зберігатися у власника, рекомендується при організації обстежень вжити заходів по її розширенню й поглибленню за рахунок одержання в проектні (автори проекту), підрядних і інших організаціях копій архівних документів, що містять:
 • розрахункові схеми, статичні й динамічні розрахунки конструкцій;
 • виконавчі креслення й виробничу документацію заводів - виготовлювачів конструкцій;
 • фактичні дані внутрішнцехового й загальнозаводського середовища (температурний режим, вологість повітря, состав і інтенсивність пиловиділення, параметри агресивних середовищ і ін.).;
 • фактичні дані про режим роботи й навантаження від основного й допоміжного устаткування, про фактичні навантаження - від рухливого состава, від сировини й матеріалів;
 • фактичні дані про екстремальні природні явища (катастрофічні повені, урагани, зледеніння, землетруси й ін.).
Відомості, які неможливо одержати з документів, можуть визначатися шляхом опитування експлуатаційного персоналу, а також розрахунками, обстеженнями й вишукуваннями.

Планові будівельне обстеження будинку й спорудження проводиться з розподілом на наступні етапи:
1. Попереднє обстеження будівельних конструкцій, яке включає:
 • збір і аналіз технічної документації;
 • загальний огляд і оцінки стану конструкцій і виявленням найбільш зношених, а також аварійних конструкцій;
 • складання програми інструментальних спеціальних обстежень конструкцій і технічного завдання на виконання робіт з обстеження;
2. Детальне обстеження споруджень і будинків, яке включає:
 • уточнення обмірюванням перетинів елементів, конструктивних схем навантажень, визначення приладами фактичних фізико-механічних характеристик матеріалів (міцність, відносне подовження, модуль пружності, щільність, теплопровідність і ін.).;
 • виявлення, обмірювання, ескізування дефектів і ушкоджень конструкцій (зсуву в плані, осідання, крени, прогини й ін.).;
 • визначення розмірів деформацій швів і стиків, ширини розкриття й глибини тріщин, перетинів арматур, товщини захисного шару бетону;
 • аналіз результатів попередніх і інструментальних обстежень;
3. Спеціальне обстеження конструкцій будинків, яке містить:
 • уточнення даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних і інших вишукувань; випробування конструкцій пробними навантаженнями й впливами;
 • тривалі спостереження й виміру деформацій, осад, кренів, температурно-вологісного режиму й ін.
У конкретних умовах, залежно від відповідальності будинків і споруджень і їх стану, деякі етапи обстежень можуть не проводитися.

Спеціальне обстеження стану будинку рекомендується призначати в тих випадках, коли даних попередніх і інструментальних обстежень недостатньо для ухвалення обґрунтованого рішення про технічний стан, функціональну придатність і безпека об'єкта.
У порівнянні зі звичайним детальним спеціальне будівельне обстеження конструкцій будинків вимагає більш тривалих і точних спостережень, проведення вишукувань, досліджень, випробувань конструкцій і споруджень у натурних умовах. До виконання спеціальних обстежень доцільно залучати головні по відповідних до проблем науково-дослідні інститути й спеціалізовані організації.

До спеціальних обстежень рекомендується відносити:
складні інженерно-геологічні й гідрогеологічні вишукування (випробування більшими штампами, випробування натурних цілин на зрушення, натурні фільтраційні випробування й ін.).; тривалі високоточні геодезичні спостереження за опадами й деформаціями; натурні випробування конструкцій і споруджень (статичні, динамічні, гідравлічні, пневматичні й ін.).;
інші складні вишукування, випробування й дослідницькі роботи, пов'язані з визначенням технічного стану конструкцій будинків і споруджень.

Підсумки роботи з обстеження й аналізу стану будівельних конструкцій його результатів слід оформляти у вигляді звіту спеціалізованої організації, що виконувала обстеження.
У загальному випадку обстеження технічний звіт повинен містити:
 • дані про технічну документацію, її повноту і якість, опис конструктивних розв'язків, виводи про невдал помилкові розв'язки, що застаріли й;
 • короткий опис технології будівництва з позначенням відхилень від проекту, які мали місце, а також дефектів, що виникли на стадії будівництва;
 • відомості, що характеризують проектний і фактичний режим експлуатації конструкцій будинків і споруджень, що містять дані про фактичні навантаження й впливу, а також про характер внутрівиробничого середовища;
 • результати огляду будинків і споруджень із вказівкою стану окремих конструкцій і частин;
 • відомості й схеми дефектів і ушкоджень конструкцій;
 • результат геодезичн й інш вимір конструкці, що неразрушающих методов контроля
 • інших натурних досліджень і випробувань;
 • результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів, хімічних аналізів матеріалів і середовища;
 • результати аналізів дефектів, ушкоджень, а також причин їх виникнення;
 • перевірочні розрахунки конструктивних елементів і систем;
 • виводи про стан конструкцій і їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту;
 • відомості, необхідні для заповнення Паспорта технічного стану будинку або спорудження;
 • короткі технічні розв'язки щодо методів ремонту або заміни дефектних конструкцій, рекомендації з поліпшення експлуатації будівельних конструкцій і підстав.
Відомості й виводи, отримані при періодичному інженерному обстеженні будинку або спорудження спеціалізованою організацією, використовуються при заповненні Паспорта технічного стану будинку й спорудження.
Технічний паспорт будинку є технічним документом власника будинку або спорудження, у якому втримується зроблений на основі об'єктивних даних, отриманих спеціалізованою організацією в процесі виконання інструментальних обстежень, вивід, що періодично уточнюється, про придатність (або непридатності) будинків і споруджень до подальшої експлуатації . Паспорт будинку спорудження оформляється власником при прийнятті об'єкта в експлуатацію. Перший запис про технічний стан будинку й спорудження заноситься в Паспорт власником будинку або спорудження на основі Акту державної приймальної комісії про приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (Акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію).
З метою забезпечення надійності й безпеки експлуатації будинку або спорудження власник будинку або спорудження повинен за підсумками обстежень і паспортизації ухвалювати неодмінних і своєчасних заходів щодо ремонту, реконструкції окремих конструктивних елементів, систем або будинку або спорудження в цілому. Ремонт, заміна, реконструкція несучих елементів, що й обгороджують конструкцій будинків і споруджень можуть виконуватися тільки по проекту, розробленому спеціалізованій проектною організацією, що має відповідну дозвіл.
При виявленні будинків і споруджень або їх конструктивних елементів у не придатному до нормальної експлуатації або аварійному стані (III і IV стану будинків і споруджень або їх окремих конструкцій спеціалізована організація, що виконує обстеження, зобов'язано зробити відповідні записи в Паспорті із вказівкою строків усунення дефектів і ушкоджень, а власник будинку або спорудження повинен усунути їх у зазначений термін.
У випадку відхилення власника від усунення дефектів і ушкоджень у зазначений термін представник територіального органа Госгортехнадзора може припинити експлуатацію будинку або спорудження або його частини.
Розв'язок про поновлення експлуатації таких будинків і споруджень або їх частин ухвалюються представниками територіального керування Госнадзорохрантруда після виконання відповідного ремонту (реконструкції) і додаткового обстеження цих об'єктів, по складеному акту поновлення експлуатації об'єкта із внесенням відповідних записів у Паспорт будинку спорудження .
Якщо обстеження визначило, що стан об'єкта або його окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану, копія Паспорта в десятиденний строк після закінчення обстеження направляється представником спеціалізованої організації до реєстру аварійно небезпечних будинків і споруджень у Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з повідомленням про одержання.
Дані додаткового обстеження також направляються дослідницькі організацією в центр ведення реєстру аварійно небезпечних промислових будинків і споруджень.
Якщо органі або посадові особи, що здійснюють відомчий або державний нагляд, не згодні із задекларованим власником технічним станом будинків і споруджень або висновком спеціалізованої організації, то на їхню вимогу власник зобов'язано замовити проведення державної діагностики технічного стану будинку або спорудження в іншій спеціалізованій організації за участю представників регіональних експертно-технічних центрів Госнадзорохрантруда.  

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Лінія гарячого цинкування

Гаряче цинкування


Технологічне обладнання

Устаткування для організації цехів гарячого цинкування.


Дізнайтесь більше
"Гаряче цинкування"

Лінія зварювання опор Ø2900

Зварювальна машина опор Ø2900

Роботизоване різання люка

Роботизоване різання люка

Лінія безшовних опор

Лінія безшовних опор