Головна      Технічне обстеження      Організація та виконання обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будівель та споруд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИКОНАННЯ ОБСТЕЖЕНЬ, ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ І ПАСПОРТИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

 
 
 
 
Власник будівлі (споруди) зобов'язаний забезпечити обстеження будівель (споруд) шляхом залучення на договірних засадах для виконання цієї роботи спеціалізованої організації (організацій). Для організації вказаної роботи власник будівлі (споруди) видає наказ (розпорядження) попідприємству (організації) з визначенням об'єктів, що підлягають обстеженню; видів та термінів обстежень; осіб, відповідальних за укладання договору та організаційно-технічне забезпечення робіт; джерела фінансування . Методи та обсяги окремих видів робіт та досліджень деталізуються у технічному завданні, що додається до договору. У договорі обумовлюються також зобов'язання сторін щодо виконання підготовчих та допоміжних робіт. Результати обстежень і оцінки технічного стану будівлі (споруди) подаються у вигляді технічного звіту спеціалізованої організації, який надається власнику будівлі (споруди) та використовується ним для заповнення Паспорта технічного стану будівлі (споруди) та прийняття неодмінних заходів для його безпечної експлуатації.

Власник будівлі (споруди) при організації та проведенні обстежень несе відповідальність за:
- дотримання термінів та видів обстежень;
- своєчасне укладання договорів та повне фінансування робіт з обстеження будівель (споруд);
- повноту та достовірність представленої технічної документації;
- своєчасне та якісне виконання рекомендацій, виданих при обстеженні будівлі (споруди) спеціалізованою організацією.
Спеціалізована організація, що виконує обстеження будівель (споруд), несе відповідальність за:
- якість та достовірність матеріалів обстежень та оцінки технічного стану будівель (споруд), що обстежуються, обгрунтованість висновків та рекомендацій.

При організації та виконанні обстежень слід користуватися технічною документацією будівлі (споруди), що обстежується. Власник будівлі (споруди) зобов'язаний протягом всього терміну експлуатації будівлі (споруди) зберігати та надавати спеціалізованій організації технічну документацію, а також:
типові проекти і рішення, що використовувалися;
- акти робочих та державних (технічних) комісій;
- проекти ремонтів, підсилень та реконструкцій, що виконувалися за цей період;
- звіти про обстеження та випробування конструкцій, систем будівель (споруд);
- паспорт технічного стану будівлі (споруди).
При відсутності тих чи інших креслень або документації допускається їх відновлення власником будівлі (споруди) шляхом копіювання, обмірів та іншими обгрунтованими способами.
Крім технічної документації на будівлю (споруду), яка повинна постійно зберігатись у власника будівлі (споруди), рекомендується при організації обстежень вжити заходів щодо її розширення та поглиблення за рахунок отримання в проектних (автори проекту), підрядних та інших організаціях копій архівних документів, які містять:
- розрахункові схеми, статичні та динамічні розрахунки конструкцій;
- виконавчі креслення та виробничу документацію заводів - виготовлювачів конструкцій;
- фактичні дані внутрішньоцеховий і загальнозаводської середовища (температурний режим, вологість повітря, склад та інтенсивність пиловиділення, параметри агресивних середовищ та ін).;
- фактичні дані про режим роботи та навантаження від основного та допоміжного обладнання, про фактичні навантаження - від рухомого складу, від сировини та матеріалів;
- фактичні дані про екстремальні природні явища (катастрофічні повені, урагани, обмерзання, землетрусу та ін).
Відомості, які неможливо отримати з документів, можуть визначатися шляхом опитування експлуатаційного персоналу, а також розрахунками, обстеженнями та вишукуваннями.

Планові обстеження будівель (споруд) проводяться з розподілом на такі етапи:
1. Попереднє обстеження, яке включає:
- збір та аналіз технічної документації;
- загальний огляд та оцінки стану конструкцій та виявленням найбільш зношених, а також аварійних конструкцій;
- складання програми інструментальних спеціальних обстежень та технічного завдання на виконання робіт з обстеження;
2. Детальне обстеження, яке включає:
- уточнення обміром перерізів елементів, конструктивних схем навантажень, визначення приладами фактичних фізико-механічних характеристик матеріалів (міцність, відносне подовження, модуль пружності, щільність, теплопровідність і ін.).;
- виявлення, обмір, эскизирование дефектів та пошкоджень конструкцій (зміщення в плані, осідання, крени, прогини та ін).;
- визначення розмірів деформацій швів та стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, перерізів арматури, товщини захисного шару бетону;
- аналіз результатів попередніх та інструментальних обстежень;
3. Спеціальні обстеження, які містять:
- уточнення даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних та інших вишукувань; випробування конструкцій пробними навантаженнями та впливами;
- тривалі спостереження та вимірювання деформацій, осідань, кренів, температурно-вологісного режиму та ін.
У конкретних умовах, у залежності від відповідальності будівель (споруд) та їх стану, деякі етапи обстежень можуть не проводитись.
 
Спеціальні обстеження рекомендується призначати в тих випадках, коли даних попередніх та інструментальних обстежень недостатньо для прийняття обгрунтованого рішення про технічний стан, функціональну придатність та безпечність будівлі (споруди).
У порівнянні зі звичайними детальними обстеженнями спеціальні обстеження потребують більш тривалих і точних спостережень, проведення вишукувань, досліджень, випробувань конструкцій та споруд у натурних умовах. До виконання спеціальних обстежень доцільно залучати головні з відповідних проблем науково-дослідні інститути та спеціалізовані організації.

До спеціальних обстежень рекомендується відносити:
складні інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування (випробування великими штампами, випробування натурних ціликів на зсув, натурні фільтраційні випробування та ін).; тривалі високоточні геодезичні спостереження за осіданнями та деформаціями; натурні випробування конструкцій та споруд (статичні, динамічні, гідравлічні, пневматичні та ін).;
інші складні вишукування, випробування та дослідницькі роботи, що пов'язані з визначенням технічного стану конструкцій будівель (споруд).

Підсумки роботи з обстеження та аналізу його результатів слід оформляти у вигляді звіту спеціалізованої організації, що виконувала обстеження.
У загальному випадку звіт повинен містити:
- дані про технічну документацію, її повноту та якість, опис конструктивних рішень, висновки про невдалі, застарілі та хибні рішення;
- стислий опис технології будівництва з позначенням відхилень від проекту, що мали місце, а також дефектів, які виникли на стадії будівництва;
- відомості, які характеризують проектний та фактичний режим експлуатації конструкцій будівель (споруд), що містять дані про фактичні навантаження та впливи, а також про характер внутрішньовиробничого середовища;
- результати огляду будівель (споруд) із зазначенням стану окремих конструкцій і частин;
- відомості та схеми дефектів і пошкоджень конструкцій;
- результати геодезичних та інших вимірів конструкцій, неруйнівних методів контролю,
- інших натурних досліджень та випробувань;
- результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів, хімічних аналізів матеріалів та середовища;
- результати аналізів дефектів, пошкоджень, а також причин їх виникнення;
- перевірні розрахунки конструктивних елементів та систем;
- висновки про стан конструкцій та їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту;
- відомості, необхідні для заповнення Паспорта технічного стану будівлі (споруди);
- стислі технічні рішення щодо методів ремонту або заміни дефектних конструкцій, рекомендації з поліпшення експлуатації будівельних конструкцій та основ.

Відомості та висновки, отримані при періодичному обстеженні будівлі (споруди) спеціалізованою організацією, використовуються при заповненні Паспорта технічного стану будівлі (споруди) (далі - паспорт).
Паспорт є технічним документом власника будівлі (споруди), в якому міститься зроблений на основі об'єктивних даних, що отримані спеціалізованою організацією у процесі виконання інструментальних обстежень, висновок, що періодично уточнюється, про придатність (або непридатність) будівель (споруд) до подальшої експлуатації . Паспорт оформлюється власником будівлі (споруди) при прийнятті об'єкта в експлуатацію. Перший запис про технічний стан будівлі (споруди) заноситься в Паспорт власником будівлі (споруди) на основі Акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (Акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію).
В цілях забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівлі (споруди) власник будівлі (споруди) повинен за підсумками обстежень та паспортизації вживати неодмінних та своєчасних заходів щодо ремонту, реконструкції окремих конструктивних елементів, систем або будівлі (споруди) в цілому. Ремонт, заміна, реконструкція несучих елементів та огороджувальних конструкцій будівель (споруд) можуть виконуватися тільки за проектом, розробленим спеціалізованою проектною організацією, яка має відповідний дозвіл.
При виявленні будівель (споруд) або їх конструктивних елементів у не придатному до нормальної експлуатації або аварійному стані (III та IV стани будівель (споруд) або їх окремих конструкцій спеціалізована організація, що виконує обстеження, зобов'язана зробити відповідні записи в Паспорті із зазначенням термінів усунення дефектів та пошкоджень, а власник будівлі (споруди) повинен усунути їх у зазначені терміни.
У разі ухилення власника від усунення дефектів і пошкоджень у зазначені терміни представник територіального органу Держнаглядохоронпраці може припинити експлуатацію будівлі (споруди) або його частини.
Рішення про поновлення експлуатації таких будівель (споруд) або їх частин приймаються представниками територіального управління Держнаглядохоронпраці після виконання відповідного ремонту (реконструкції) та додаткового обстеження цих об'єктів, за складеним актом поновлення експлуатації об'єкта зі внесенням відповідних записів у Паспорт будівлі (споруди) .
Якщо обстеження визначило, що стан об'єкта або його окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану, копія Паспорта в десятиденний термін після закінчення обстеження надсилається представником спеціалізованої організації до реєстру аварійно небезпечних будівель і споруд у Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з повідомленням про отримання.
Дані додаткового обстеження також надсилаються дослідні організацією до центру ведення реєстру аварійно небезпечних промислових будівель та споруд.
Якщо органи або посадові особи, що здійснюють відомчий або державний нагляд, не згодні із задекларованим власником технічним станом будівель та споруд або висновком спеціалізованої організації, то на їх вимогу власник зобов'язаний замовити проведення державної діагностики технічного стану будівлі чи споруди в іншій спеціалізованій організації за участю представників регіональних експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці.
 

 
 

 
 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua