Головна      Технічне обстеження      Основні положення з діагностики технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель та споруд
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сертифікат
 
 
 
 
 
лінія гарячого цинкування
 
 
 
 
 
лінія багатогранних опор
 
 
 
 
 
технічне обстеження
 
 
діагностика механізмів
 
 
механічна обробка
 
 
калькулятор металопрокату
 
 
ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ 
 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З ДІАГНОСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ОСНОВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

 
 
 
Діагностика технічного стану будівель (споруд) здійснюється шляхом поєднання взаимосогласующих і взаємодоповнюючих дослідницьких, розрахункових та аналітичних процедур, перелік та повнота яких у кожному конкретному випадку уточнюється спеціалізованою організацією, що проводить обстеження.
При розробці програми візуальних та інструментальних обстежень встановлюється такий обсяг і порядок дослідні процедур, при якому за мінімального обсягу дослідні роботи (особливо інструментальних обстежень та лабораторних визначень) можна отримати максимально повну інформацію про несправності, дефекти та пошкодження конструкції.
При візуальному огляді слід керуватися тим правилом, що найбільш імовірні ділянки пошкоджень конструкцій у виробничих будівлях (спорудах) спостерігаються:
- в основному - у зонах складування важких вантажів; біля дуже навантажених колон, стін, фундаментів, опор; у місцях зволожених грунтів; у місцях можливих вібраційних чи ударних навантажень;
- для фундаментів - у зонах зволожених грунтів особливо агресивними рідинами; у зонах дії вібрацій, ударних навантажень, привантажень; при спорудженні важких прибудов; при влаштуванні близько розташованих котлованів; при неорганізованому водовідливі та водопонижении;
- для колон - у найбільш напружених зонах стику з фундаментом, біля консолей, у стиках збірних колон по висоті, поблизу підлоги, де можливе попадання агресивної рідини або механічне пошкодження транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами, у вузлах стикування з ригелями перекриттів та покриттів;
- для ригелів та плит перекриттів - у зоні дії максимальних згинальних моментів, поперечних сил, передачі зосереджених зусиль, дії вібраційних та ударних навантажень, агресивних рідин, газів, пилу, в місцях стикування;
- для покриттів - у місцях підвищеного зволоження та пошкоджень з боку приміщень та накопичень технологічного пилу, на ділянках з підвищеною щільністю або насиченого вологою утеплювача;
- для стін - у місцях підвищеного зволоження з заморожуванням та відтаванням, у стиках панельних стін, у примиканнях до підлоги і перекриттів.
До найбільш характерних дефектів та пошкоджень конструкцій, які належить виявити при візуальному огляді, належать:
- дефекти, пов'язані з недоліками проекту (невідповідність розрахункової схеми дійсним умовам, відхилення від норм проектування);
- дефекти виготовлення конструкцій, які допущені на заводах-виготовлювачах;
- дефекти монтажу конструкцій та зведення будівель (споруд);
- механічні пошкодження від порушення умов експлуатації;
- пошкодження від непередбачених проектом статичних, динамічних, температурних впливів;
- пошкодження від зовнішніх агресивних впливів робочого та навколишнього середовища.
Для повної діагностики технічного стану будівель (споруд) доцільно паралельно з натурними обстеженнями та лабораторними визначеннями планувати та здійснювати також такі діагностичні процедури:
- аналіз та виявлення змін основних проектних та розрахункових передумов (для будівель (споруд) у цілому та їх окремих частин і конструкцій), які виникли за період експлуатації;
- аналіз дефектів та пошкоджень, змін характеристик матеріалів, грунтів і підстав;
- коригування розрахункових моделей елементів, конструкцій, основ у зв'язку з наявністю дефектів та пошкоджень, зміни характеристики матеріалів та грунтів;
- перевірні розрахунки елементів, конструкцій, основ за скоригованими розрахунковими моделями та з урахуванням змін, які виникли в проектних та розрахункових передумовах за час експлуатації;
- оцінка технічного стану елементів, конструкцій, основ відповідно до розроблених критеріїв;
- оцінка технічного стану будівлі (споруди) у цілому в залежності від технічного стану його елементів, конструкцій, основ.
Аналіз та виявлення змін основних проектних та розрахункових передумов, які виникли за період експлуатації, слід виконувати шляхом порівняння таких проектних (нормованих) та фактичних (на момент обстеження та паспортизації) показників та їх параметрів:
- функціонального призначення будівлі (споруди);
- рівня відповідальності будівлі (споруди) за економічними, соціальними та екологічними наслідками їх відмови
(ГОСТ 27751-88) або класом капітальності за нормами проектування гідротехнічних споруд, а також за відповідними до рівнів відповідальності та класів капітальності коефіцієнтами надійності Yn;
- нормативних та розрахункових значень навантажень та впливів (у тому числі: власна вага, атмосферні,; гідросферні Технологічні сейсмологічні навантаження та ін).;
- особливостей та параметрів розрахункових ситуацій;
ступеня агресивності природного та виробничого середовища;
- інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов.

Нормативні значення навантажень треба визначити:
- для навантажень від власної ваги - по обмірам геометричних розмірів конструкцій, за контрольним визначенням середньої щільності матеріалів (при цьому помилки визначень не повинні перевищувати ± 5%);
- для атмосферних і гидросферных навантажень та впливів - за даними найближчих до об'єкта станцій Госкомгидромета з урахуванням вказівок СНиП 2.01.14-83 та СНиП 1.02.07-87;
- для технологічних статичних та динамічних навантажень - за паспортними даними обладнання, що експлуатується;
- для сейсмічних впливів та на підроблюваних територіях - відповідно до вимог нормативних документів, що діють на час проведення обстежень.

При перевірних розрахунках слід враховувати ті розрахункові ситуації, які можуть реально мати місце в залишковий строк служби конструкції. При цьому в кожній розрахунковій ситуації потрібно уточнювати:
- розрахункові схеми конструкцій та основ;
- види навантажень;
- значення коефіцієнтів умов праці, коефіцієнтів поєднання навантажень та коефіцієнтів надійності;
- перелік граничних станів, які слід розглядати у даній розрахунковій ситуації.
Ступінь агресивності природного та виробничого середовищ слід визначати: для грунтових вод - за СНиП 1.02.07-87 та СНиП 2.03.11-85; для повітряного середовища - за СНиП 2.03.11-85.
Зміни інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов майданчика будівлі (споруди) слід визначати згідно з вимогами СНиП 1.02.07-87.
Аналіз дефектів і пошкоджень та їх вплив на несучу здатність та довговічність конструкцій та основ рекомендується виконувати з урахуванням особливостей різних типів конструкцій. При цьому рекомендується використовувати такі групи дефектів та пошкоджень:
1. Дефекти: нормування, проектування, будівництва, недоробки.
2. Пошкодження: механічні руйнування, механічний знос, корозійний знос (атмосферна корозія, хімічна корозія), деформації та переміщення (прогини, кутові деформації, осідання, крени).
 
Фізико-механічні характеристики несучих та огороджувальних конструкцій будівель (споруд) слід визначати:
- з допомогою стандартних неруйнівних методів (ультразвукових, пластичних деформацій та ін).;
- шляхом вилучення зразків матеріалів для виконання стандартних лабораторних випробувань.
Кількість визначень характеристик міцності матеріалів рекомендується призначати з урахуванням стану конструкцій. При цьому забезпеченість нормативних значень характеристик міцності матеріалів повинна бути не менше 0,95.
При проведенні контролю якості матеріалів потрібно керуватися вимогами та вказівками чинних державних стандартів.
Вилучення зразків матеріалів слід виконувати тільки з другорядних та ненапружених частин елементів будівлі (споруди). Місця в конструкціях, з яких вилучені зразки, повинні бути надійно полагоджені, а при потребі - підсилені.

Відхилення просторового положення несучих та огороджувальних конструкцій та їх розрахункових розмірів слід визначати методами, що викладені в СНиП 3.01.03-84. Стан опорних вузлів та з'єднань визначають шляхом вимірювань, візуальних оглядів або експертних оцінок.
Ступінь зносу перерізів несучих та огороджувальних конструкцій будівлі (споруди) слід визначати шляхом безпосередніх вимірювань площі поперечних перерізів основних елементів несучих та огороджувальних конструкцій у найбільш дефектних або пошкоджених, а також найбільш напружених місцях. При цьому шари матеріалів, які уражені корозією, не в рахунок.
Перевірні розрахунки елементів конструкцій, основ слід виконувати відповідно до ГОСТ 27751-88 та до норм проектування, що діють на момент виконання обстежень. Використання при перевірних розрахунках норм проектування, за якими проектувались будівлі (споруди), але на час обстежень були відмінені, допускається тільки за наявності письмової згоди організації, яка розробила нові норми.

Шляхом спільного аналізу дефектів та пошкоджень, а також результатів перевірних розрахунків визначається технічний стан окремих конструкцій. По несучої здатності та експлуатаційними властивостями конструкції рекомендується відносити до одного з таких станів:
- стан конструкцій I - нормальний. Фактичні зусилля в елементах та перерізах не перевищують допустимих за розрахунком. Відсутні дефекти та пошкодження, які перешкоджають нормальній експлуатації або знижують несучу здатність або довговічність;
- стан конструкції II - задовільний. По несучої здатності та умовами експлуатації відповідають стану В. Мають місце дефекти та пошкодження, які можуть знизити довговічність конструкції. Потрібні заходи щодо захисту конструкції;
- стан конструкції III - непридатний для експлуатації. Конструкція перевантажена або мають місце дефекти та пошкодження, які свідчать про зниження її несучої здатності. Але на основі перевірних розрахунків та аналізу пошкоджень можливо забезпечити її цілісність на час підсилення;
- стан конструкції IV - аварійний. Те ж, що і за станом конструкції III. Але на основі перевірних розрахунків та аналізу дефектів і пошкоджень гарантувати цілісність конструкцій на період підсилення, особливо якщо можливий "крихкий" характер руйнування. Необхідно вивести людей із зони можливого обвалення, виконати негайне розвантаження, вжити інших заходів безпеки.

Будівлі (споруди) у цілому рекомендується зараховувати до одного із таких станів у залежності від стану несучих та огороджувальних конструкцій:
- стан будівлі (споруди) I - нормальний. У будівлі (споруді) відсутні несучі та огороджувальні конструкції, які відповідають стану конструкцій II (задовільний), III (не придатний для нормальної експлуатації) та IV (аварійний);
- стан будівлі (споруди) II - задовільний. У будівлі (споруді) відсутні несучі та огороджувальні конструкції, які відповідають стану конструкцій III (не придатний для нормальної експлуатації) та IV (аварійний);
- стан будівлі (споруди) III - не придатний до нормальної експлуатації. У будівлі (споруді) відсутні несучі та огороджувальні конструкції, які відповідають стану конструкцій IV (аварійний);
- стан будівлі (споруди) IV - аварійний. У будівлі (споруді) є несучі та огороджувальні конструкції, які відповідають стану конструкцій IV (аварійний).

При відповідному обгрунтуванні можливе проведення обстежень та оцінка технічного стану окремих частин будівлі (споруди), які можуть бути виділені за функціональними і конструктивними ознаками.
 

 
 

 
 
  ПОШУК ПО САЙТУ
 
 
 
 
   +380506859345
   +380677450590
info@polygonal.com.ua
polygonal.ua   
 
 

 
 
 
Купити опори освітлення
 
стійки світлофорів
 
контактна мережа
 
спеціальні конструкції
 
теплічні комплекси
 
прозорі каркаси
 
гвинтові палі
  ДЕ ПРАЦЮЄМО
 
Україна
Білорусь
• Латвія
• Литва
• Молдова
• Киргизія
Вірменія
• Казахстан
Росія
• Естонія
• Грузія
• Таджикистан
• Азербайджан
• Туркменістан
 
• Узбекистан

 
 

Вас цікавлять багатогранні опори ЛЕП, прожекторні щогли, опори освітлення, стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку або інжинірингові послуги по організації виробництва багатогранних опор і нанесення антикорозійного покриття методом гарячого цинкування? Все це Ви можете замовити прямо зараз, заощадивши багато часу! Кваліфіковані фахівці компанії ТОВ«Полигональ» з радістю допоможуть уникнути необхідності звертатися в різні компанії по проектуванню, виготовленню, монтажу, вести з ними переговори, укладати договори. Все це впливає на терміни реалізації проекту і, як правило, у бік збільшення. Ви можете укласти один договір і в найкоротші терміни реалізувати проект у відповідності з Вашими індивідуальними потребами. Ми спеціалізуємося на індивідуальному підході до проектування опор в кожному конкретному випадку, а наш будівельно-монтажний підрозділ вчасно змонтує конструкції за вказаною адресою на території всієї країни.

Незалежно від того, де Ви плануєте реалізувати свій проект, Ви можете звернутися до нас. Які ж переваги пропонує наша компанія? Найбільш істотний факт - робота з одним виконавцем. Будь-які питання, пов'язані з проектуванням, виготовленням, монтажем Ви доручаєте нам і ми гарантовано і ефективно їх вирішуємо. Ми не пропонуємо найнижчі ціни в Україні, але забезпечуємо середні розцінки на роботи і прийнятні ціни на матеріали.

Інженери компанії ТОВ«Полигональ» допоможуть Вам. Наявність безлічі конструктивних рішень дозволить підібрати оптимальне з необхідними характеристиками і вартістю. Ми пропонуємо опорні конструкції на будь-який смак, враховуючи Ваші індивідуальні потреби. Щоб замовити реалізацію проекту не доведеться нікуди їхати чи йти. Вам необхідно завантажити бланк Технічного завдання у відповідному розділі нашого сайту і заповнити його. Якщо Вас цікавлять багатогранні опори для високовольтних ліній електропередачі, то необхідно вивчити розділ ЕНЕРГЕТИКА; якщо цікавить освітлення доріг, шосе, вулиць, парків і скверів, велосипедних доріжок, стадіонів та спортивних майданчиків, промислових територій, складських і контейнерних терміналів, аеропортів, вокзалів, перонів, заправних станції та багато іншого - відвідайте розділ ОСВІТЛЕННЯ; в розділі КОНТАКТНА МЕРЕЖА Ви знайдете інформацію про стовпи і щогли для потреб контактних мереж електротранспорту; якщо цікавлять стовпи й щогли для потреб мобільного зв'язку, громовідводи, флагштоки, рекламно-інформаційні стенди - відвідайте розділ СПЕЦІАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ; якщо хочете організувати виробництво багатогранних опор на своєму підприємстві або побудувати цех гарячого цинкування відвідайте розділ ПОСЛУГИ. Заповнення певних пунктів технічного завдання може викликати у Вас певні труднощі - пропустіть їх, Ви їх заповните спільно з нашими фахівцями.

Співпраця з нами зніме з Ваших плечей масу проблем, і дозволить вчасно реалізувати той чи інший проект.
 
ПРАВОВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Видавцем цього веб-сайту, далі - "сайт", є підприємство ТОВ "Полигональ", далі - "Компанія".
Просимо ознайомитися з умовами використання сайту, так як подальше його використання означає їх прийняття.
Розміщені на сайті дані вносяться виключно в інформаційних цілях, засновані на джерелах, які Суспільство визнає за достовірні та перевірені. Компанія не несе відповідальність за актуальність і точність інформації, опублікованої на сайті. За будь-які ризики, збитки чи шкоду, прямі або непрямі, що виникли в результаті використання даного сайту, які є наслідком неточності чи пропуску даних в інформації, що знаходиться на сайті, відповідальність несе сам користувач.
Компанія залишає за собою право на зміни даних та інформації, що міститься на сайті в будь-який час.
© 2014 ТОВ "Полигональ"
вулиця Гарнізонна
будинок 1
місто Хмельницький
29000
Яндекс.Метрика  
тел. 0506859345
0677450590
e-mail: info@polygonal.com.ua
web: polygonal.com.ua